Arcing Failure Analysis of Miniature Circuit Breaker Using Nano W-Cu Material

  • Dezhi Xiong, Xiangqun Chen, Jie Yang, Yi Zuo, Junhua Hu, Jinbo Li
  • Emerging Materials Research, March 2018, ICE Publishing
  • DOI: 10.1680/jemmr.17.00002

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1680/jemmr.17.00002