MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ DÒNG CHẢY RIVER PLUME

Dương Ngọc Hải, Nguyễn Tất Thắng
  • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, January 2012, Publishing House for Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
  • DOI: 10.15625/jmst.v11i4.382
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Thang Tat Nguyen