Pollen morphology of the three genera of subfamily Papilionoideae in Egypt (Melilotus, Trifolium and Trigonella)

  • M. Gazar
  • Acta Botanica Hungarica, November 2003, Akademiai Kiado
  • DOI: 10.1556/abot.45.2003.3-4.4

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1556/abot.45.2003.3-4.4