Localization of BEN1-LIKE protein and nuclear degradation during development of metaphloem sieve elements inTriticum aestivumL.

  • Jingtong Cai, Zhihui Zhang, Zhuqing Zhou, Wenli Yang, Yang Liu, Fangzhu Mei, Guangsheng Zhou, Likai Wang
  • Acta Biologica Hungarica, March 2015, Akademiai Kiado
  • DOI: 10.1556/abiol.66.2015.1.6

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1556/abiol.66.2015.1.6