Simultaneous determination of eleven alkaloids in Corydalis decumbens by HPLC with diode-array detection

  • Gui-Hua Gu, Da-Jian Yang, Shi-Yun Wang, Wei Zeng, Wei Wang, Jing-Song Yuan
  • Acta Chromatographica, March 2017, Akademiai Kiado
  • DOI: 10.1556/1326.2017.29.1.11

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1556/1326.2017.29.1.11