Phylogenetic analysis of Leymus (Poaceae: Triticeae) based on random amplified polymorphic DNA

  • Yang-Yi Li, Ying-Xia Lei, Guan-Hui Chai, Gang Gao, Jia-Bin Deng, Yan Zhang, Shan-Shan Tong, Chun-Bang Ding, Li Zhang, Yong-Hong Zhou, Rui-Wu Yang
  • Biologia, January 2016, De Gruyter
  • DOI: 10.1515/biolog-2016-0048

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1515/biolog-2016-0048