COMPLIANCE OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE TO A PULMONARY REHABILITATION PROGRAM: ITS IMPACT ON THE OUTCOMES AND ITS PROGNOSTICATION

Silvia Dumitru, Maria Harikiopoulou, Elpida Theodorakopoulou, Sofia Lagou, Paraskevi Kavoura, Athanassios Tselembis, Dionyssios Bratis, Stylianos Loukides, Petros Bakakos, Nikolaos Koulouris, Charis Roussos, Epaminondas N. Kosmas
  • CHEST Journal, October 2009, Elsevier
  • DOI: 10.1378/chest.136.4_meetingabstracts.57s-e
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Petros A Bakakos