Risk of acute epiglottitis in patients with preexisting diabetes mellitus: A population-based case–control study

Yao-Te Tsai, Ethan I. Huang, Geng-He Chang, Ming-Shao Tsai, Cheng-Ming Hsu, Yao-Hsu Yang, Meng-Hung Lin, Chia-Yen Liu, Hsueh-Yu Li
  • PLoS ONE, June 2018, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0199036
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0199036

The following have contributed to this page: Ming-Shao Tsai