De Novo Assembly and Developmental Transcriptome Analysis of the Small White Butterfly Pieris rapae

  • Lixing Qi, Qi Fang, Lei Zhao, Hao Xia, Yuxun Zhou, Junhua Xiao, Kai Li, Gongyin Ye
  • PLoS ONE, July 2016, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0159258

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0159258