Comparative Transcriptome Analysis Reveals That Lactose Acts as an Inducer and Provides Proper Carbon Sources for Enhancing Exopolysaccharide Yield in the Deep-Sea Bacterium Zunongwangia profunda SM-A87

Qi-Long Qin, Yi Li, Mei-Ling Sun, Jin-Cheng Rong, Sheng-Bo Liu, Xiu-Lan Chen, Hai-Nan Su, Bai-Cheng Zhou, Bin-Bin Xie, Yu-Zhong Zhang, Xi-Ying Zhang
  • PLoS ONE, February 2015, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0115998
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang