Fluorofenidone Offers Improved Renoprotection at Early Interventions during the Course of Diabetic Nephropathy in db/db Mice via Multiple Pathways

  • Xuan Xiong, Wenjuan Mei, Yanyun Xie, Jishi Liu, Miaomiao Lu, Xiongqun Peng, Congyin Yang, Xin Zhang, Mingyan Xie, Renna Luo, Xiangning Yuan, Ling Huang, Lin Wu, Jiao Qin, Yu Peng, Xiujie Jia, Gaoyun Hu, Damu Tang, Lijian Tao
  • PLoS ONE, October 2014, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0111242

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0111242