Identification of Differentially Expressed Genes Relevant to Corm Formation in Sagittaria trifolia

Libao Cheng, Shuanyan Li, Xiaoyong Xu, Javeed Hussain, Jingjing Yin, Yi Zhang, Liangjun Li, Xuehao Chen
  • PLoS ONE, January 2013, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0054573