Functional Polymorphisms of CHRNA3 Predict Risks of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Lung Cancer in Chinese

Lei Yang, Fuman Qiu, Xiaoxiao Lu, Dongsheng Huang, Guanpei Ma, Yuan Guo, Min Hu, Yumin Zhou, Mingan Pan, Yigang Tan, Haibo Zhong, Weidong Ji, Qingyi Wei, Pixin Ran, Nanshan Zhong, Yifeng Zhou, Jiachun Lu
  • PLoS ONE, October 2012, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0046071
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yifeng Zhou