Tolerance Induction by Exosomes from Immature Dendritic Cells and Rapamycin in a Mouse Cardiac Allograft Model

Xiao Li, Jun-Jie Li, Jing-Yue Yang, De-Sheng Wang, Wei Zhao, Wen-Jie Song, Wei-Min Li, Jian-Feng Wang, Wei Han, Zhuo-Chao Zhang, Yong Yu, Da-Yong Cao, Ke-Feng Dou
  • PLoS ONE, August 2012, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0044045

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0044045