Optimization of Fermentation Conditions and Rheological Properties of Exopolysaccharide Produced by Deep-Sea Bacterium Zunongwangia profunda SM-A87

Sheng-Bo Liu, Li-Ping Qiao, Hai-Lun He, Qian Zhang, Xiu-Lan Chen, Wei-Zhi Zhou, Bai-Cheng Zhou, Yu-Zhong Zhang
  • PLoS ONE, November 2011, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0026825
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang