Prediction of the Pathogens That Are the Cause of Pneumonia by the Battlefield Hypothesis

Takashi Hirama, Takefumi Yamaguchi, Hitoshi Miyazawa, Tomoaki Tanaka, Giichi Hashikita, Etsuko Kishi, Yoshimi Tachi, Shun Takahashi, Keiji Kodama, Hiroshi Egashira, Akemi Yokote, Kunihiko Kobayashi, Makoto Nagata, Toshiaki Ishii, Manabu Nemoto, Masahiko Tanaka, Koichi Fukunaga, Satoshi Morita, Minoru Kanazawa, Koichi Hagiwara
  • PLoS ONE, September 2011, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0024474
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0024474

The following have contributed to this page: Dr Takashi Hirama