Deep RNA sequencing reveals a high frequency of alternative splicing events in the fungus Trichoderma longibrachiatum

Bin-Bin Xie, Dan Li, Wei-Ling Shi, Qi-Long Qin, Xiao-Wei Wang, Jin-Cheng Rong, Cai-Yun Sun, Feng Huang, Xi-Ying Zhang, Xiao-Wei Dong, Xiu-Lan Chen, Bai-Cheng Zhou, Yu-Zhong Zhang, Xiao-Yan Song
  • BMC Genomics, January 2015, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1186/s12864-015-1251-8
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang