Development of a genetic system for the deep-sea psychrophilic bacterium Pseudoalteromonas sp. SM9913

Zi-Chao Yu, Dian-Li Zhao, Li-Yuan Ran, Zi-Hao Mi, Zhao-Yu Wu, Xiuhua Pang, Xi-Ying Zhang, Hai-Nan Su, Mei Shi, Xiao-Yan Song, Bin-Bin Xie, Qi-Long Qin, Bai-Cheng Zhou, Xiu-Lan Chen, Yu-Zhong Zhang
  • Microbial Cell Factories, January 2014, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1186/1475-2859-13-13
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang