Association between the Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4 +49G > A polymorphism and cancer risk: a meta-analysis

Jian Zheng, Xiao Yu, Lan Jiang, Mang Xiao, Bing Bai, Jiachun Lu, Yifeng Zhou
  • BMC Cancer, January 2010, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1186/1471-2407-10-522
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yifeng Zhou