Utility of the total step count during the 6-minute walk test in COPD: Table 1.

  • Akito Yamamoto, Taisuke Akamatsu, Yuko Tanaka, Hirofumi Watanabe, Yoshinari Endo, Yukiko Shimoda, Takahito Suzuki, Ichiro Hayashi, Shogo Sakurai, Mika Saigusa, Yuichiro Shishido, Takefumi Akita, Satoru Morita, Kazuhiro Asada, Toshihiro Shirai
  • European Respiratory Journal, September 2016, European Respiratory Society (ERS)
  • DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.pa699

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1183/13993003.congress-2016.pa699

In partnership with:

Link to European Respiratory Society (ERS) showcase