Usefulness of T2*-weighted MRI in the detection of adnexal torsion

  • Nobuyuki Kawai, Hiroki Kato, Masayuki Kanematsu, Shimpei Kawaguchi, Toshihisa Kojima, Tatsuro Furui, Ken-ichirou Morishige, Masayuki Matsuo
  • Acta Radiologica Open, June 2016, SAGE Publications
  • DOI: 10.1177/2058460116645375

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1177/2058460116645375