On dynamic performance estimation of fault-prone Infrastructure-as-a-Service clouds

  • Wanbo Zheng, Yuandou Wang, Yunni Xia, Quanwang Wu, Lei Wu, Kunyin Guo, Weiling Li, Xin Luo, Qingsheng Zhu
  • International Journal of Distributed Sensor Networks, July 2017, SAGE Publications
  • DOI: 10.1177/1550147717718514

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1177/1550147717718514