Microangiopathy is associated with bone loss in female type 2 diabetes mellitus patients

Ni Zhong, Youyang Zhang, Xiangling Pu, Bei Xu, Mingxin Xu, Haidong Cai, Ge Zhang, Ran Cui, Hui Sheng, Shen Qu
  • Diabetes and Vascular Disease Research, June 2018, SAGE Publications
  • DOI: 10.1177/1479164118779386

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1177/1479164118779386

In partnership with: