The Impact of Gene Polymorphisms on Anticoagulation Control With Warfarin

Hai He Jiang, Jia Liu, Yi Chen Wang, Hui Ming Ye, Xi Li, Ya Xing Zhou, Wei Zhang, Lian Sheng Wang
  • Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, April 2017, SAGE Publications
  • DOI: 10.1177/1076029617703483

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1177/1076029617703483

In partnership with: