MicroRNA-19 contributes to the malignant phenotypes of osteosarcoma in vitro by targeting Pax6

  • Qingbing Meng, Ming Dai, Xuejun Nie, Wensheng Zhang, Xingli Xu, Jian Li, Hongxin Mu, Xiaolan Liu, Ling Qin, Xiaoqi Zhu, Jun Yan, Minqian Zheng
  • Tumor Biology, January 2018, SAGE Publications
  • DOI: 10.1177/1010428317744704

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1177/1010428317744704