Inhibitory effects of CP on the growth of human gastric adenocarcinoma BGC-823 tumours in nude mice

Hai-Jun Wang, Yu Liu, Bao-Jun Zhou, Zhan-Xue Zhang, Ai-Ying Li, Ran An, Bin Yue, Li-Qiao Fan, Yong Li
  • Journal of International Medical Research, March 2018, SAGE Publications
  • DOI: 10.1177/0300060518761505

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1177/0300060518761505

In partnership with: