In Situ Polymerization Approach to Poly(ε-caprolactone)-Graphene Oxide Composites

Rijing Wang, Xiaohong Wang, Shijie Chen, Guohua Jiang
  • Designed Monomers & Polymers, May 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1163/156855511x615696

In partnership with: