Mitochondrial Fission Inhibitors Suppress Endothelin-1-Induced Artery Constriction

  • Chang Chen, Jin-Lai Gao, Ming-Yu Liu, Shan-Liang Li, Xiu-Chen Xuan, Xin-Zi Zhang, Xi-Yue Zhang, Yuan-Yuan Wei, Chang-Lin Zhen, Jing Jin, Xin Shen, De-Li Dong
  • Cellular Physiology and Biochemistry, January 2017, Karger Publishers
  • DOI: 10.1159/000479536

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1159/000479536

In partnership with: