Preparation and Magnetic Properties of Polycrystalline Eu2O3 Microwires

Peng Zhang, Yufeng Zhao, Teng Zhai, Xihong Lu, Zhaoqing Liu, Fangming Xiao, Peng Liu, Yexiang Tong
  • Journal of The Electrochemical Society, January 2012, The Electrochemical Society
  • DOI: 10.1149/2.047204jes
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Xihong Lu and Associate Prof. Zhao-Qing Liu