Cyclocarya paliurus prevents high fat diet induced hyperlipidemia and obesity in Sprague–Dawley rats

  • Xiaoming Yao, Zi Lin, Cuihua Jiang, Meng Gao, Qingqing Wang, Nan Yao, Yonglan Ma, Yue Li, Shengzuo Fang, Xulan Shang, Yicheng Ni, Jian Zhang, Zhiqi Yin
  • Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, August 2015, Canadian Science Publishing
  • DOI: 10.1139/cjpp-2014-0477

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1139/cjpp-2014-0477