Enhanced stability and emission intensity of aqueous CdTe/CdS core–shell quantum dots with widely tunable wavelength 1

Hongyu Wang, Ling Xu, Ni Liu, Renqi Zhang, Jun Xu, Weining Su, Yao Yu, Zhongyuan Ma, Wei Li, Kunji Chen
  • Canadian Journal of Physics, July 2014, Canadian Science Publishing
  • DOI: 10.1139/cjp-2013-0557

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2013-0557