Genome Sequencing and Comparative Analysis of Klebsiella pneumoniae NTUH-K2044, a Strain Causing Liver Abscess and Meningitis

Keh-Ming Wu, Ling-Hui Li, Jing-Jou Yan, Nina Tsao, Tsai-Lien Liao, Hui-Chi Tsai, Chang-Phone Fung, Hsiang-Ju Chen, Yen-Ming Liu, Jin-Tung Wang, Chi-Tai Fang, Shan-Chwen Chang, Hung-Yu Shu, Tze-Tze Liu, Ying-Tsong Chen, Yih-Ru Shiau, Tsai-Ling Lauderdale, Ih-Jen Su, Ralph Kirby, Shih-Feng Tsai
  • Journal of Bacteriology, May 2009, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jb.00315-09

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jb.00315-09

The following have contributed to this page: Chi-Tai Fang

In partnership with: