Nascent Genomic Evolution and Allopatric Speciation ofMyroides profundiD25 in Its Transition from Land to Ocean

Yu-Zhong Zhang, Yi Li, Bin-Bin Xie, Xiu-Lan Chen, Qiong-Qiong Yao, Xi-Ying Zhang, Megan L. Kempher, Jizhong Zhou, Aharon Oren, Qi-Long Qin
  • mBio, January 2016, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/mbio.01946-15
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang