Critical Role of K1685 and K1829 in the Large Protein of Rabies Virus in Viral Pathogenicity and Immune Evasion

Dayong Tian, Zhaochen Luo, Ming Zhou, Mingming Li, Lan Yu, Chong Wang, Jiaolong Yuan, Fang Li, Bin Tian, Baokun Sui, Huanchun Chen, Zhen F. Fu, Ling Zhao
  • Journal of Virology, October 2015, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.02050-15
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Zhen F Fu and Professor Ling Zhao