A Novel Rabies Vaccine Expressing CXCL13 Enhances Humoral Immunity by Recruiting both T Follicular Helper and Germinal Center B Cells

Zhao Wang, Mingming Li, Ming Zhou, Yajing Zhang, Jie Yang, Yandi Cao, Kunlun Wang, Min Cui, Huanchun Chen, Zhen F. Fu, Ling Zhao
  • Journal of Virology, November 2016, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.01956-16
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Ling Zhao