CVB3 Nonstructural 2A Protein Modulates SREBP1a Signaling via the MEK/ERK Pathway

  • Lei Wang, Wei Xie, Le Zhang, Defeng Li, Hua Yu, Junzhi Xiong, Jin Peng, Jing Qiu, Halei Sheng, Xiaomei He, Kebin Zhang
  • Journal of Virology, September 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.01060-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.01060-18