Structural Basis for the Broad, Antibody-Mediated Neutralization of H5N1 Influenza Virus

Qingshan Lin, Tingting Li, Yixin Chen, Siu-Ying Lau, Minxi Wei, Yuyun Zhang, Zhenyong Zhang, Qiaobin Yao, Jinjin Li, Zhihai Li, Daning Wang, Qingbing Zheng, Hai Yu, Ying Gu, Jun Zhang, Honglin Chen, Shaowei Li, Ningshao Xia
  • Journal of Virology, June 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00547-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00547-18

In partnership with: