Immunity to Avirulent Enterovirus 71 and Coxsackie A16 Virus Protects against Enterovirus 71 Infection in Mice

  • Te-Chia Wu, Ya-Fang Wang, Yi-Ping Lee, Jen-Ren Wang, Ching-Chuan Liu, Shih-Min Wang, Huan-Yao Lei, Ih-Jen Su, Chun-Keung Yu
  • Journal of Virology, July 2007, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00372-07

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00372-07

In partnership with: