Porcine Deltacoronavirus Engages the Transmissible Gastroenteritis Virus Functional Receptor Porcine Aminopeptidase N for Infectious Cellular Entry

  • Bin Wang, Yan Liu, Chun-Miao Ji, Yong-Le Yang, Qi-Zhang Liang, Pengwei Zhao, Ling-Dong Xu, Xi-Mei Lei, Wen-Ting Luo, Pan Qin, Jiyong Zhou, Yao-Wei Huang
  • Journal of Virology, April 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00318-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00318-18

In partnership with: