Host factor SPCS1 regulates the replication of Japanese encephalitis virus through interactions with transmembrane domains of NS2B

Le Ma, Fang Li, Jing-Wei Zhang, Wei Li, Dong-Ming Zhao, Han Wang, Rong-Hong Hua, Zhi-Gao Bu
  • Journal of Virology, March 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00197-18
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: