Properties and Dissemination of H5N1 Viruses Isolated during an Influenza Outbreak in Migratory Waterfowl in Western China

  • Hualan Chen, Yanbing Li, Zejun Li, Jianzhong Shi, Kyoko Shinya, Guohua Deng, Qiaoling Qi, Guobin Tian, Shufang Fan, Haidan Zhao, Yingxiang Sun, Yoshihiro Kawaoka
  • Journal of Virology, June 2006, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00110-06

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00110-06