Rapid Increase in Prevalence of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) and Emergence of Colistin Resistance Gene mcr-1 in CRE in a Hospital in Henan, China

  • Yi Li, Qiao-ling Sun, Yingbo Shen, Yangjunna Zhang, Jun-wen Yang, Ling-bin Shu, Hong-wei Zhou, Yang Wang, Bing Wang, Rong Zhang, Shaolin Wang, Zhangqi Shen
  • Journal of Clinical Microbiology, January 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jcm.01932-17

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jcm.01932-17

In partnership with: