Highly Sensitive Detection of Isoniazid Heteroresistance in Mycobacterium tuberculosis by DeepMelt Assay

Bin Liang, Yaoju Tan, Zi Li, Xueshan Tian, Chen Du, Hui Li, Guoli Li, Xiangyang Yao, Zhongan Wang, Ye Xu, Qingge Li
  • Journal of Clinical Microbiology, November 2017, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jcm.01239-17

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jcm.01239-17

In partnership with: