Mechanistic Insight into TrimethylamineN-Oxide Recognition by the Marine Bacterium Ruegeria pomeroyi DSS-3

Chun-Yang Li, Xiu-Lan Chen, Xuan Shao, Tian-Di Wei, Peng Wang, Bin-Bin Xie, Qi-Long Qin, Xi-Ying Zhang, Hai-Nan Su, Xiao-Yan Song, Mei Shi, Bai-Cheng Zhou, Yu-Zhong Zhang
  • Journal of Bacteriology, August 2015, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jb.00542-15
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang