Complete Genome Sequence of Variant Porcine Epidemic Diarrhea Virus Strain CH/HNZZ47/2016 Isolated from Suckling Piglets in China

  • Xinsheng Liu, Qiaoling Zhang, Yuzhen Fang, Peng Zhou, Yanzhen Lu, Shuai Xiao, Zhaoliang Dong, Yongguang Zhang, Yonglu Wang
  • Genome Announcements, March 2017, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/genomea.01744-16

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/genomea.01744-16