Complete Genome Sequence of Lactobacillus plantarum Strain LQ80, Selected for Preparation of Fermented Liquid Feed for Pigs

Naoko Moriya, Kazuma Nakano, Akino Shiroma, Misuzu Shinzato, Noriko Ashimine, Maiko Minami, Hinako Tamotsu, Makiko Shimoji, Tetsuhiro Nakanishi, Shun Ohki, Kuniko Teruya, Kazuhito Satou, Takashi Hirano, Tatsuro Hagi, Miho Kobayashi, Masaru Nomura, Hiromi Kimoto-Nira, Kiyoshi Tajima, Yimin Cai, Chise Suzuki
  • Genome Announcements, June 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/genomea.00530-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/genomea.00530-18

In partnership with: