Draft Genome Sequence of Rice Orange Leaf Phytoplasma from Guangdong, China

  • Yingzhi Zhu, Yuange He, Zheng Zheng, Jianchi Chen, Zhiyi Wang, Guohui Zhou
  • Genome Announcements, June 2017, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/genomea.00430-17

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/genomea.00430-17