Complete Genome Sequence of a Novel Porcine Circovirus Type 3 Strain, CH/GX/1776D/2017, Isolated from Guangxi, China

  • Bingxia Lu, Yibin Qin, Ying He, Lei Liu, Qunpeng Duan, Yingning Zhou, Bin Li, Zhongwei Chen, Jiaxing Liang, Qianlian Su, Bingfen Bi, Dongfu Jiang, Jingzhuan Lu, Wu Zhao
  • Genome Announcements, April 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/genomea.00285-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/genomea.00285-18

In partnership with: