Complete Sequences of the Human T-Cell Leukemia Virus Type 1 Proviral Genomes from Newly Established Adult T-Cell Leukemia Cell Lines in Oita Prefecture, Japan

Takuro Fukumoto, Emi Ikebe, Masao Ogata, Kazuhiro Kohno, Madoka Kuramitsu, Yusuke Sato, Nichole Fife, Takashi Matsumoto, Takaaki Yahiro, Masanori Ikeda, Shuichi Kusano, Akihiko Okayama, Mitsuo Hori, Naoki Hijiya, Yoshiyuki Tsukamoto, Yuka Hirashita, Masatsugu Moriyama, Kamruddin Ahmed, Hiroo Hasegawa, Akira Nishizono, Masumichi Saito, Hidekatsu Iha
  • Genome Announcements, June 2018, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/genomea.00090-18

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/genomea.00090-18

In partnership with: