High Incidence of Tuberculosis Infection in Rheumatic Diseases and Impact for Chemoprophylactic Prevention of Tuberculosis Activation during Biologics Therapy

  • Dongyi He, Fengmin Bai, Shu Zhang, Ting Jiang, Jie Shen, Qi Zhu, Tao Yue, Lingyun Shao, Yan Gao, Yun Feng, Xinhua Weng, Hejian Zou, Ying Zhang, Wenhong Zhang
  • Clinical and Vaccine Immunology, April 2013, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/cvi.00049-13

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/cvi.00049-13